Case report: Da Vinci robot-assisted modified minimally invasive total esophagectomy

Shaobin Yu, Lin Chen, Ling Chen, Shuchen Chen, Ziyan Han, Mingqiang Kang