Mingqiang Kang, MD, PhD

Department of Thoracic Surgery, Fujian Medical University Union Hospital, Fuzhou 350001, China