Surgical management of benign hilar or interlobar lymphadenopathy

Posted On 2016-01-07 14:29:26

This special issue guested by Dr. Nan Wu aims to provide comprehensive surgical techniques on the management of benign hilar or interlobar lymphadenopathy during VATS lobectomy to surgeons all around the world, which we hope will also be conducive to the growth of young surgeons. 

How to deal with benign hilar or interlobar lymphadenopathy during video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy
Shi Yan, Chao Lv, Xing Wang, Nan Wu

PDF HTML
Multimodality dissection in dealing with benign hilar or interlobar lymphadenopathy during video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy
Chengwu Liu, Lin Ma, Hong Mei, Chuan Xu, Guowei Che

PDF HTML
Techniques and difficulties dealing with hilar and interlobar benign lymphadenopathy in uniportal VATS
William Guido Guerrero, Diego Gonzalez-Rivas, Luis Angel Hernandez Arenas, Gening Jiang, Yang Yang, Wentao Li, Yiming Zhou, Wei Huang

PDF HTML

How to deal with complicate hilar or interlobar lymphadenopathy during video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy
Zhenrong Zhang, Deruo Liu, Yongqing Guo, Tong Bao, Fei Xiao, Qianli Ma, Chaoyang Liang

PDF HTML

The management of doornail lymph node in lobectomy
Xiuyuan Chen, Yun Li, Xizhao Sui, Zuli Zhou, Jun Wang

Brief Report on Thoracic Surgery  
The management of benign lymphadenopathy during video-assisted thoracic surgery lobectomy in two-port method
Yan-Dong Zhao, Wen-Jie Jiao, Tong Qiu, Yun-Peng Xuan, Xiaoyang Ren

Case Report on Thoracic Surgery 

More are coming…