2017 Symposium on Endoscopic Ultrasonography

Posted On 2017-10-20 09:38:07

This focused issue on“2017 Symposium on Endoscopic Ultrasonography”, guest edited by Dr. MENG Chia Shing William and Dr. Jian Hu, aims to highlight the various aspects of Endoscopic Ultrasonography which were discussed in the symposium.

Original Article on Endoscopic Ultrasonography
Clinical value of endoscopic ultrasonography for esophageal leiomyoma in elder patients
Ting Jiang, Jinghua Yu, Lihua Chen, Hongtan Chen, Guodong Shan, Ming Yang, Guoqiang Xu

Surgical Technique on Thoracic Surgery
Initial experience of Da Vinci robotic thoracic surgery at the First Affiliated Hospital of Zhejiang University
Zhehao He, Liping Zeng, Chong Zhang, Luming Wang, Zhitian Wang, Azmat Rustam, Chengli Du, Wang Lv, Jian Hu

More are coming......