Treatment strategy for empyema with fistulas

Yukiyasu Takeuchi, Akio Hayashi, Yuko Kagawa, Yuya Kogita, Meinoshin Okumura